Algemene Voorwaarden.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden volgende definities:

 • Aanbieding: elk aanbod van goederen door Veton aan een koper op een beurs, in een catalogus, in folders of anderszins.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, zoals van toepassing op elk aanbod van Veton.
 • Koper: iedere rechtspersoon of beroepsbeoefenaar die, uitsluitend voor beroepsdoeleinden, door Veton op de markt gebrachte goederen verwerft of gebruikt.
 • Goederen: alle materiële goederen die onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle materiële resultaten van de dienstverlening door Veton.
 • Overmacht: een situatie waarin een tekortkoming niet aan Veton of aan de koper kan worden toegerekend, omdat geen van beiden voor de tekortkoming verantwoordelijk is, noch krachtens wet, rechtshandeling of algemeen aanvaarde opvattingen.
 • Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende de verkoop van goederen tussen een koper en Veton.
 • Prijs: de prijs van een aangeboden goed, zoals bepaald in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.
 • Verkoop: een door Veton georganiseerd systeem voor de verkoop van goederen en/of diensten aan kopers.

Toepassingsgebied

 1. In deze Algemene Voorwaarden verwijst “Veton” naar Veton BV, gevestigd te Senthout 98, 2570 Duffel, België, ondernemingsnummer 0764.511.735.
 2. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op voorwaarden van de koper of van derden.
 3. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst en/of offerte tussen Veton en de koper en maken daarvan onlosmakelijk deel uit. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Veton, en zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

Sluiting van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer het aanbod door de koper wordt aanvaard en aan de daarin gestelde voorwaarden is voldaan. (zie ook artikel 4)
 2. Veton heeft het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden, indien zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. Deze reden kan zijn een recente slechte klantervaring van Veton met de koper, of het kan zijn dat de koper niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden of in de Offerte.

Offertes

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de offertes van Veton maximaal 1 maand geldig. Offertes worden steeds opgesteld op basis van door de koper verstrekte gegevens en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.
 2. De koper is gebonden aan elke geplaatste order, doch Veton is pas gebonden na een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging van het order door Veton of door een bevoegde vertegenwoordiger van Veton. Indien voorafgaand aan de aanvaarding van een offerte enige wijziging of voorbehoud ten aanzien van de door Veton aangeboden offerte optreedt, komt een overeenkomst slechts tot stand indien Veton uitdrukkelijk met die wijziging of dat voorbehoud instemt.
 3. Bij annulering van een opdracht is de koper aan Veton een forfaitaire, conventionele schadevergoeding verschuldigd van 30% van het bedrag van de opdracht/offerte, met een minimumbedrag van 250,00 euro.
 4. De Algemene Voorwaarden van Veton alsmede de gebruiksaanwijzing/gebruikshandleiding zoals Veton die verstrekt en bedoeld voor de specifieke door haar vervaardigde en geleverde producten, zoals One, Two of Wall maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst en derhalve van de Algemene Voorwaarden.
 5. Door ondertekening van de Overeenkomst bevestigt de koper dat hij beide (te weten de Algemene Voorwaarden en de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding) heeft gelezen, dat hij deze aanvaardt en ermee instemt.

Prijs

 1. De prijs wordt schriftelijk en ondubbelzinnig in de offerte vermeld in Euro.
 2. Tenzij anders vermeld, is de prijs inclusief BTW. Eventuele druk- of zetfouten, prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in BTW-tarieven en/of andere wettelijke heffingen worden eveneens in aanmerking genomen.
 3. Veton zal de prijs tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en de levering niet verhogen, tenzij:
  A) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke voorschriften of van door de fabrikant opgelegde prijswijzigingen; of
  B) de koper wijzigingen in de Overeenkomst wenst aan te brengen na de totstandkoming daarvan; of
  C) een kennelijke vergissing is geconstateerd.
 4. De prijzen zoals vermeld in de offerte van Veton zijn exclusief de kosten van transport en levering.

Levering

 1. Alle leveringsdata en -termijnen zijn te goeder trouw opgegeven. Een overschrijding van de gestelde leveringstermijn maakt Veton geenszins aansprakelijk en geeft evenmin aanleiding tot betaling van schadevergoeding of rente of tot weigering de Goederen in ontvangst te nemen. Evenmin vormt zij een grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 2. De levering geschiedt voor rekening en risico van de koper.

Conformiteit

 1. Veton staat ervoor in dat de goederen alle eigenschappen bezitten voor normaal gebruik en onder alle omstandigheden (d.w.z. dat zij deugdelijk zijn en goed functioneren), alsmede voor bijzonder gebruik, voor zover overeengekomen en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing/gebruikshandleiding die een onlosmakelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt. Veton is niet gebonden aan publiekelijk gedane mededelingen over bijzondere eigenschappen van de Goederen, indien Veton kan aantonen dat die mededeling niet bekend was of redelijkerwijs niet bekend kon zijn, dat de mededeling vóór het sluiten van de Overeenkomst is gecorrigeerd of dat de beslissing tot aankoop van de Goederen niet door die mededeling kon zijn beïnvloed.
 2. De koper is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en hij dient deze gegevens op de bestelbon te controleren.
 3. In geval van enig zichtbaar gebrek dient de koper Veton hiervan binnen 8 dagen na levering schriftelijk, aangetekend, in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan is de klacht onontvankelijk. (zie ook artikel 9)
 4. Indien het geleverde product enig verborgen gebrek vertoont, dient de koper Veton hiervan per aangetekend schrijven in kennis te stellen binnen 5 dagen nadat het verborgen gebrek werd ontdekt of deze ontdekking redelijkerwijs had kunnen plaatsvinden. Bij gebreke hiervan is de klacht onontvankelijk. (zie ook artikel 9)

Overmacht

 1. Een partij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien zij kan bewijzen dat:
  • De niet-nakoming te wijten is aan een belemmering buiten haar macht, en
  • dat bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet van hen kon worden verwacht dat zij rekening hielden met deze belemmering of de gevolgen daarvan voor hun vermogen om hun verplichtingen na te komen, en
  • dat de partij de belemmering redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen of wegnemen.
 2. Zodra een partij zich van een dergelijke belemmering bewust wordt, stelt zij de andere partij daarvan onverwijld in kennis. De andere partij wordt er eveneens van in kennis gesteld wanneer de grond voor de opheffing van de verplichtingen ophoudt te bestaan. Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving is de nalatige partij gehouden tot vergoeding van de schade die anders had kunnen worden voorkomen. (zie ook artikel 13)
 3. Elke grond voor ontheffing krachtens dit artikel ontslaat de nalatige partij van de aansprakelijkheid voor schadevergoeding, boetes en andere contractuele sancties, met uitzondering van de verplichting tot betaling van rente over de verschuldigde bedragen zolang en voor zover die grond blijft bestaan.
 4. Indien de gronden voor ontheffing van aansprakelijkheid langer dan 6 maanden voortduren, heeft elk der partijen het recht de overeenkomst door opzegging te beëindigen. (zie ook artikel 13)

Garantie

 1. Veton treedt slechts op als producent/verkoper, niet als installateur of adviseur. Derhalve kan Veton nooit door de koper of enige andere latere afnemer aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming ten gevolge van de installatie van het product of de plaats van installatie van het product, aangezien Veton daaraan in het geheel niet bijdraagt. Veton verwijst naar de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen/gebruikershandleidingen van haar producten, die onlosmakelijk deel uitmaken van elke verkoopovereenkomst en die door de koper als ‘gelezen en goedgekeurd’ worden ondertekend. Veton gaat tevens uit van de deskundigheid van de koper en de productkennis van de installateur en/of adviseur van de koper, ongeacht eventuele adviezen van Veton’s vertegenwoordigers/werknemers of van Veton zelf, en ongeacht eventuele vragen aan Veton’s vertegenwoordigers/werknemers of aan Veton zelf. De koper is verplicht de plaatselijke voorschriften inzake installatievoorwaarden en toepasbaarheid van de producten te controleren en na te leven. Veton kan hiervoor geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld.
 2. De koper verplicht zich uitdrukkelijk iedere volgende afnemer op de hoogte te stellen van de inhoud van art. 9.1 te informeren en te doen gelden tegenover elke volgende klant die deze verbintenis overdraagt. De koper verbindt zich er bijgevolg toe als vrijwillige derde tussenpersoon op te treden om Veton te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit een tekortkoming in de installatie van het product of uit de niet-naleving van de plaatselijke wettelijke voorschriften inzake de installatie, het gebruik of de toepassingsvoorwaarden.
 3. De garantie is afhankelijk van het type product en wordt vermeld in de betreffende offerte.
 4. Veton verstrekt de koper een fabrieksgarantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van de Goederen. Dit betekent dat Veton bij gebreken of defecten van het goed bij normaal gebruik, tot 2 jaar na levering, het goed kosteloos zal herstellen of vervangen. Gebreken of schade als gevolg van onjuist gebruik, water, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid, onjuist onderhoud of gebruik in strijd met de instructies van de fabrikant of de door Veton verstrekte gebruikershandleiding, alsmede slijtage, vallen niet onder de garantie.
 5. De aansprakelijkheid van Veton jegens de koper is derhalve uitdrukkelijk beperkt tot haar garantieverplichting. Iedere vordering uit hoofde van winstderving en/of enige andere vorm van indirecte en/of andersoortige gevolgschade is van de garantie uitgesloten. (zie ook artikel 8.1)
 6. De koper zal Veton uiterlijk binnen 15 dagen na vaststelling van het gebrek aan overeenstemming van de Goederen schriftelijk en aangetekend op de hoogte stellen. Na deze termijn staat Veton niet meer in voor dergelijke gebreken. De termijn wordt verkort tot 48 uur in geval van zichtbare gebreken. (zie ook art. 7.3 en 7.4)
 7. De garantie geldt niet indien de goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veton door derden werden gewijzigd of gereviseerd.

Betaling

 1. De facturen en/of vorderingen van Veton dienen te worden betaald ten kantore van Veton te 2630 Aartselaar, België, Boomsesteenweg 78 / Unit 10. De betalingen dienen stipt en in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden in de Overeenkomst en de desbetreffende facturen te geschieden.
 2. Bij gebrek aan betaling van facturen of voorschotten op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar vanaf de vervaldag en heeft Veton het recht om een conventionele, forfaitaire schadevergoeding te vorderen van 10% van de totale verschuldigde som, met een minimum van 300,00 euro.
 3. Veton heeft eveneens het recht haar verdere contractuele prestaties op te schorten, dan wel de overeenkomst ten nadele van de koper te ontbinden. In een dergelijk geval kan de koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Reeds verrichte betalingen worden niet geretourneerd.
 4. Indien wordt vastgesteld dat de koper insolvent is en/of dat de financiële situatie van de afnemer betalingsrisico’s inhoudt, kan Veton de overeenkomst ten nadele van de afnemer ontbinden of de uitvoering ervan opschorten, tenzij de betrokken partij voldoende waarborgen kan bieden voor de nakoming van haar verplichtingen.
 5. De afnemer is verplicht Veton onverwijld en uiterlijk binnen 8 dagen te informeren over onjuistheden in verstrekte of ergens vermelde gegevens met betrekking tot de Overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

 1. Veton behoudt het eigendom van de aan de koper geleverde Goederen totdat deze volledig heeft betaald, onverminderd de rechten die de koper van rechtswege toekomen. De eigendom van de gekochte goederen gaat pas over op de koper nadat deze de koopprijs volledig aan Veton heeft voldaan. Vóór de eigendomsoverdracht heeft de koper niet het recht over de Goederen te beschikken of deze te verkopen, om te zetten, over te dragen of te bezwaren.
 2. Partijen komen overeen dat de Goederen pas na volledige en correcte betaling door de koper onroerend kunnen worden door bestemming of incorporatie.
 3. Het risico van beschadiging, vernietiging of verdwijning van de Goederen gaat over op de koper op het ogenblik van de levering van de Goederen. Indien de koper weigert de hem onbeschadigd geleverde goederen onmiddellijk op correcte wijze in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper.

Contractueel verzuim en uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde

 1. In geval van contractuele wanprestatie, faillissement of (de aanvraag van) gerechtelijke reorganisatie van de koper heeft Veton het recht de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Schadevergoeding wegens niet-naleving van de overeenkomst

 1. In elk geval van ontbinding of beëindiging van de overeenkomst – geheel of gedeeltelijk – door toedoen van één der partijen is van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs.
 2. Overeenkomstig art. 1149 van het Burgerlijk Wetboek behoudt Veton zich het recht voor om voor de geleden schade een nog nader te bepalen aanvullende schadevergoeding te vorderen, indien deze meer bedraagt dan voornoemde 30%.

Intellectueel eigendom

 1. De koper verkrijgt in geen geval rechten van intellectuele eigendom op de gekochte goederen op grond van de overeenkomst.

Geschillen

 1. Enkel de rechtbanken van Antwerpen – afdeling Antwerpen zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 2. Zowel de Algemene Voorwaarden als de Overeenkomst worden beheerst door Belgisch recht.